Privacy Policy

(AVG)

Over ons privacybeleid

Bij Just Give It hechten wij veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit , onder geen enkele voorwaarde, ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en tevens op alle andere diensten welke Just Give It verleent. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 mei 2018. Hierbij vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden moet worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met Marcel Bossink (eigenaar) van Just Give It.

Telefoonnummer 0316-849719 of per e-mail [email protected]

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken er worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Onze Website c.q. Webwinkelsoftware

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, komen dus via Lightspeed bij ons terecht. Lightspeed heeft dus toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens alléén binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting en E-mail door KPN

Wij nemen webhosting- en e-mail diensten af van KPN. KPN verwerkt persoonsgegevens (jouw e-mail) namens ons en gebruikt c.q. mag jouw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. KPN is op grond van de overeenkomst en de bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) tot geheimhouding verplicht.

 

LightSpeed

Wij maken tevens voor ons e-mail verkeer sporadisch gebruik van de diensten van LightSpeed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LightSpeed heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen uiteraard al ons e-mail verkeer vertrouwelijk.

 

Betaal provider

MultiSafepay

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Reviews

Yotpo

Wij verzamelen reviews via de diensten van Yotpo. Als je een review achterlaat via Yotpo dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Yotpo deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Yotpo controleert tevens of je inderdaad een product op onze website hebt aangeschaft. De openbare publicatie van een review op onze website geschiedt alléén onder vermelding van jouw voornaam en de beginletter van jouw achternaam.Jouw e-mail adres is uiteraard niet vermeld. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met Yotpo. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten.

 

Verzending

MyParcel via PostNL

Als jij een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw (brievenbus-) pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel die vervolgens PostNL inzet voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. MyParcel ontvangt jouw (relevante) gegevens geautomatiseerd via een integratie in de webwinkelsoftware van Lightspeed.

 

Boekhouding

ONS Accountants & Belastingadviseurs

Voor het verwerken van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ONS Accountants & Belastingadviseurs. Wij delen jouw gegevens met hun. Het gaat hierbij om de gegevens welke jij zelf hebt opgegeven bij een bestelling inclusief (uiteraard) de noodzakelijke financiële details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de financiële details c.q. verkoopfacturen.. Jouw persoonsgegevens worden persoonlijk en fysiek (op schrift; middels de verkoopfactuur) door ons aan ONS Accountants & Belastingadviseurs overgedragen. ONS Accountants & Belastingadviseurs is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. ONS Accountants & Belastingadviseurs gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven om aan de belastingtechnische voorschriften te voldoen..

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.. Jouw gegevens worden verder, onder geen enkele voorwaarde, met derden gedeeld dan wel ter inzage aangeboden, anders dan om aan belastingtechnische, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Jouw gegevens worden door ons niet bijgehouden in een database of iets dergelijks. Jouw gegevens zijn gekoppeld aan een bij ons afgenomen order. Deze gegevens zelf, gekoppeld aan een order, zijn bij ons opgeslagen op een computer welke geen internetverbinding heeft. Een datalek van deze gegevens via internet is dus onmogelijk. Mocht er iets zijn met een product of wil jij (in de toekomst) eenzelfde product met dezelfde uitvoering (bij-) bestellen, dan kunnen wij dit altijd terugvinden. Dit is het enige doel voor bovengenoemde opslag.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons-) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder graag uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij (om misbruik te voorkomen) afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mail adres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mail adres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de gegevensindeling die wij binnen onze systeem hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou (op het bij ons bekende e-mail adres) een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben..

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou (op het bij ons bekende e-mail adres) een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou (op het bij ons bekende e-mail adres) een bevestiging dat de gegevens (tot je de beperking opheft) niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou (op het bij ons bekende e-mail adres) afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. In een dergelijk geval kunnen wij onze dienstverlening voor jou niet langer voortzetten.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Just Give It. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of zogenaamde profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan gerust contact op met bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies en Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten. Tijdens het bezoek van onze website, kun je zelf aangeven of je cookies accepteert of niet.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als ons nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail (op het bij ons bekende e-mail adres) op de hoogte.